Carl Zeiss Oy

ZEISS-laitteen ohjelmistoa koskeva loppukäyttäjän lisenssisopimus

1 Määritelmät ja soveltamisala
1.1 Sinä (jäljempänä "lisenssinhaltija") olet ostanut tietyn laitteen ("ZEISS-laitteen") joko Carl Zeiss AG:ltä ("ZEISS") tai joltain sen sidosyritykseltä tai valtuutetulta jakelijalta tai muulta kolmannelta osapuolelta. Tämä ZEISS-laite sisältää ohjelmiston, jonka omistaa tai jonka lisenssin myöntää ZEISS ("ZEISS-laitteen ohjelmisto").

1.2 Kaikkeen ZEISS-laitteen ohjelmiston käyttöön sovelletaan tätä ZEISS-laitteen ohjelmistoa koskevaa loppukäyttäjän lisenssisopimusta ("End User License Agreement, EULA").

1.3 Tämä EULA-sopimus ei koske kolmansien osapuolten ohjelmistoja, mukaan lukien niin kutsutut vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot (FOSS). Tällaista kolmannen osapuolen ohjelmistoa koskevat kyseisen kolmannen osapuolen sovellettavat lisenssiehdot. ZEISS ja lisenssinhaltija suostuvat siihen, että kaikki ZEISS-yhtiön takuut tai vastuut, jotka koskevat tällaista kolmannen osapuolen ohjelmistoa, suljetaan pois nimenomaisesti, mikäli ZEISS ja lisenssinhaltija eivät ole sopineet muuta.

2 Tämän EULA-sopimuksen soveltamisala; erillinen ZEISS-laitteita koskeva sopimus
2.1 Tässä EULA-sopimuksessa esitetään rajoitetut oikeudet, jotka ZEISS myöntää lisenssinhaltijalle ZEISS-laitteen ohjelmiston osalta.

2.2 Jos lisenssinhaltija ostaa ZEISS-laitteen suoraan ZEISS-yhtiöltä, joko korvausta vastaan tai maksutta, sovelletaan seuraavaa:
Toisaalta lisenssinhaltijan suorittamasta kyseisen ZEISS-laitteen ja siihen sisältyvän ZEISS-laitteen ohjelmiston ostosta sekä kaikista siihen liittyvistä ZEISS-yhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista ja toisaalta asiakkaan (= lisenssinhaltijan), mukaan lukien ilman rajoitusta kaikista toimitukseen, suorituskykyyn, laatuun, määrään ja hintaan liittyvistä seikoista määräävät viime kädessä kyseisen ZEISSin ja asiakkaan välisen ostosopimuksen ehdot ja edellytykset.

2.3 Jos lisenssinhaltija ei osta ZEISS-laitetta ZEISS-yhtiöltä, vaan sidosyritykseltä, sovelletaan seuraavaa:

Toisaalta lisenssinhaltijan suorittamasta ZEISS-laitteen ja/tai ZEISS-laitteen ohjelmiston ostosta sekä kaikista siihen liittyvistä ZEISS-yhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista ja toisaalta asiakkaan (= lisenssinhaltijan), mukaan lukien ilman rajoitusta kaikista toimitukseen, suorituskykyyn, laatuun, määrään ja hintaan liittyvistä seikoista määrää viime kädessä lisenssinhaltijan ja kyseisen kolmannen osapuolen välillä solmittu erillinen ostosopimus. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta vaatimuksiin ZEISSin suhteen liittyen ZEISS-laitteen ja/tai ZEISS-laitteen ohjelmiston toimittamiseen, mukaan lukien ilman rajoituksia kaikki sopimusvaatimukset, jotka johtuvat viasta, laitehäiriöstä tai suorituskyvyn puuttumisesta. Lisenssinhaltija esittää kaikki tällaiset mahdolliset lisenssinhaltijan vaatimukset suoraan sille kolmannelle osapuolelle, jolta lisenssinhaltija on ostanut kyseisen ZEISS-laitteen. Edellä mainitun kuitenkaan rajoittamatta ZEISS myöntää lisenssinhaltijalle käyttöoikeudet ZEISS-laitteen ohjelmiston osalta tämän EULA-sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3 Immateriaalioikeuksien omistaminen
3.1 Tässä EULA-sopimuksessa suoraan myönnettyjen rajoitettujen oikeuksien suhteen ZEISS pidättää kaikki oikeudet ZEISS-laitteen ohjelmistoon, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet (jotka määritellään jäljempänä). Lisenssinhaltijalle ei myönnetä jäljempänä mitään muita oikeuksia kuin tässä nimenomaisesti esitetyt.

3.2 Tämän EULA-sopimuksen tarkoituksessa "Immateriaalioikeudet" tarkoittavat mitä tahansa immateriaalioikeutta tai muuta (omistus)oikeutta kaikissa välineissä, nyt olemassa olevia tai tulevaisuudessa muodostuvia, kaikkien versioiden ja osien osalta, kaikilla kielillä ja tällaisten oikeuksien koko voimassaolon ajan, jotka syntyvät lakiin, sopimukseen perustuen tai muulla tavoin, ja ovat ne rekisteröityjä tai rekisteröitävissä tai eivät, sisältäen (a) oikeudet kaikkiin keksintöihin, löydöksiin, hyödyllisyysmalleihin, patentteihin, uudelleen julkaistuihin ja tutkittuihin patentteihin, tai patentti hakemuksiin (riippumatta siitä, missä niitä on haettu ja missä ne on myönnetty, mukaan lukien niiden jatkot, osittaiset jatkot, korvaamiset, sekä tällaisten hakemusten jakamiset sekä kaikki etuoikeudet, jotka syntyvät näistä hakemuksista), jotka ovat olemassa tai joita haetaan, jotka myönnetään tai hankitaan myöhemmin; (b) oikeudet, jotka liittyvät teoksiin, mukaan lukien tietokantaoikeudet, tekijänoikeudet, moraaliset oikeudet, tekijänoikeushakemukset ja tekijänoikeuksien rekisteröinnit; (c) oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja -ohjelmiin, lähdekoodeihin tai liiketoimintamenetelmiin; (d) oikeudet materiaaleihin; (e) oikeudet, jotka liittyvät tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, internetin verkkotunnuksiin, liikenimiin, logoihin, ulkoasuihin ja rekisteröintihakemuksiin ja niiden rekisteröinteihin; (f) oikeudet, jotka liittyvät liikesalaisuuksien, tietotaidon ja/tai muun luottamuksellisen tiedon suojaamiseen; (g) rekisteröidyt tai rekisteröimättömät mallioikeudet; ja (h) oikeudet, jotka vastaavat tämän määritelmän oikeuksia ja mitä tahansa ja kaikkia muita omistusoikeuksia, jotka liittyvät aineettomaan omaisuuteen.

4 Oikeuksien myöntäminen ja rajoitukset
4.1 Edellyttäen, että lisenssinhaltija hyväksyy tämän EULA-sopimuksen ehdot, ZEISS myöntää lisenssinhaltijalle rajoittamattoman, ei-siirtokelpoisen, ei-alilisensoitavan käyttöoikeuden ZEISS-laitteen ohjelmistoon, joka sisältyy ostettuun ZEISS-laitteeseen, siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta ZEISS-laitetta voidaan käyttää asianmukaisesti minkä tahansa sovellettavan tuotekuvauksen mukaisesti. Lisenssinhaltija saa käyttää ZEISS-laitteen ohjelmistoa vain sellaisena kuin ZEISS on sen sisällyttänyt ZEISS-laitteeseen.

4.2 ZEISS-laitteen ohjelmiston kaikki muu käyttö mukaan lukien kopiointi, jakelu, myynti, vuokraus tai yleiseen käyttöön saattaminen on ankarasti kiellettyä. Erityisesti lisenssinhaltija ei saa käyttää ZEISS-laitteen ohjelmistoa (i) missään muussa laitteessa tai yhdessä muun kuin kyseessä olevan ZEISS-laitteen kanssa, (ii) yhdessä minkään muun ohjelmiston kanssa tai (iii) itsenäisenä ohjelmistona.

4.3 Lisenssinhaltija ei saa muokata, kääntää, takaisinkääntää tai hajottaa osiin ZEISS-laitteen ohjelmistoa ja/tai siihen liittyvää dokumentaatiota ja tietoja ilman ZEISSin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta laajuutta, jossa sovellettava pakottava lainsäädäntö sen sallii. Jos lisenssinhaltija aikoo takaisinkääntää ZEISS-laitteen ohjelmiston saadakseen tietoja, joita tarvitaan itsenäisesti luodun tietokoneohjelman yhteentoimivuuden saavuttamiseksi muiden ohjelmien kanssa, lisenssinhaltijan tulee ilmoittaa aikeestaan ZEISS-yhtiölle kirjallisesti, ja ZEISS tarjoaa oman harkintansa perusteella tarvittavat tiedot kohtuullisessa ajassa.

4.4 Lisenssinsaaja ei saa muuttaa tai poistaa tekijänoikeutta ja/tai tekijää koskevia huomautuksia, jotka ovat ZEISS-laitteen ohjelmiston tuntomerkkejä.

4.5 ZEISS säilyy ZEISS-laitteen ohjelmiston kaikkien oikeuksien omistajana, vaikka lisenssinhaltija muokkaa ZEISS-laitteen ohjelmistoa ja/tai yhdistää sen lisenssinhaltijan omiin tai kolmansien osapuolten ohjelmiin vastoin tätä EULA-sopimusta. Jos sovellettavan pakottavan lainsäädännön vuoksi lisenssinhaltijaa tai lisenssinhaltijan valtuuttamaa kolmatta osapuolta on pidettävä muokkausten tai linkkien oikeuksien omistajina, lisenssinhaltija antaa ZEISSille käyttöoikeudet niihin suurimmassa mahdollisessa laajuudessa mukaan lukien ja rajoittamatta yksinomaisen, ainaisen, globaalin, siirrettävissä ja alilisensioitavissa olevan oikeuden rajoittamatta näiden muokkausten/linkkien käyttöä, markkinointia, kopiointia, levittämistä ja saattamista julkisesti saataville, ja (mikäli sovellettavissa) lisenssinhaltija varmistaa, että myös asianomainen kolmas osapuoli antaa nämä oikeudet ZEISSille.

5 Takuusta vapauttaminen
5.1 Mikäli ZEISS ja lisenssinhaltija eivät ole muuta sopineet, ZEISS-laitteen ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", eikä ZEISS anna suoraan tai epäsuorasti ZEISS-laitteen ohjelmiston suhteen mukaan lukien, mutta ei tähän rajoittuen, takuita myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta määrättyyn tarkoitukseen. ZEISS ei anna takuuta, että ZEISS-laitteen ohjelmisto vastaa lisenssinhaltijan vaatimuksia tai että ZEISS-laitteen ohjelmisto on virheetön. ZEISS ei anna takuuta siitä, että loukkausta ei tapahdu.

5.2 Mikäli ZEISS ja lisenssinhaltija eivät ole muuta sopineet, tässä EULA-sopimuksessa esitetään kaikki ZEISS-yhtiön velvollisuudet ZEISS-laitteen ohjelmiston suhteen.

6 Vastuunrajoitus
6.1 ZEISS vastaa vahingoista (i) siinä laajuudessa kuin ZEISSin vastuuta ei voida rajoittaa tai jättää pois sovellettavan lainsäädännön, erityisesti sovellettavan tuotevastuulain mukaisesti; (ii) jotka on aiheuttanut ZEISSin, sen laillisten edustajien, työntekijöiden, valtuutettujen agenttien tai aliurakoitsijoiden tahallinen tai törkeä laiminlyönti; sekä (iii) hengelle, ruumiille tai terveydelle ZEISSin, sen laillisten edustajien, työntekijöiden, valtuutettujen agenttien tai aliurakoitsijoiden tahallisuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

6.2 Sikäli kuin kohdassa 6.1 ei ole muuta esitetty: (a) ZEISS ei ole missään tapauksessa vastuussa tulonmenetyksestä, tietojen menetyksestä, epäsuorista, suorista, tahattomista, välillisistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat tästä EULA-sopimuksesta tai liittyvät siihen tai jotka liittyvät ZEISS-laitteen ohjelmiston käyttöön, perustuu tällainen vaatimus sitten takuun rikkomiseen, sopimuksen rikkomiseen, laittomaan tekoon tai muuhun lainsäädäntöön ja huolimatta tällaisen menetyksen tai vahingon aiheuttajasta, ja (b) ZEISS-yhtiön kokonaisvastuu tästä EULA-sopimuksesta tai siihen liittyen aiheutuvista vaatimuksista on rajoitettu yhteensä 1 000 euroon.

7 Tietosuoja
Katso tietoa henkilötietojen käsittelystä ZEISS-yhtiössä ZEISS-laitteen ohjelmiston toimituksen yhteydessä ZEISSin tietosuojaselosteesta.

8 Sovellettava lainsäädäntö; vientivalvonta
8.1 Lisenssinhaltija on vastuussa sen varmistamisesta, että sen ZEISS-laitteen ohjelmiston käyttö vastaa kaikkia lisenssinhaltijaa koskevia lain ja määräysten mukaisia vaatimuksia.

8.2 Lisenssinhaltija on tietoinen siitä, että ZEISS-laitteen ohjelmiston, tietojen ja dokumentaation vientiä tai takaisintuontia koskevat Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin ja/tai Amerikan Yhdysvaltain olennaiset vienti- ja tuontimääräykset.

9 Loppusäännökset
9.1 Tähän EULA-sopimukseen ja mahdollisesti siitä aiheutuviin tai siihen liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. YK:n yleissopimusta kansainvälisestä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG, 11.4.1980) tai siihen liittyviä sopimuksia ei sovelleta.

9.2 Tästä EULA-sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät ristiriidat toimitetaan yksinomaan Jenan tuomioistuimeen.

9.3 Jos tämän EULA-sopimuksen ehdot ovat pätemättömiä, mitättömiä ja/tai täytäntöönpanokelvottomia kokonaan tai osittain tai tulevat sellaisiksi, se ei vaikuta tämän EULA-sopimuksen jäljelle jäävien ehtojen voimassaoloon.

Muokattu viimeksi: syyskuu 2019